FÖRORD

 

 

 

Crebona Utbildning AB, som sedan 1994 bedriver utbildning av arbetslösa, har en stor andel kursdeltagare med utomnordisk bakgrund. I synnerhet har antalet somaliska kursdeltagare ökat markant under de senaste åren. Vi har därför funnit det angeläget att ägna en speciell studie åt dessa elever, i syfte att öka våra kunskaper om deras livssituation, bakgrund, tankar och åsikter. Rapporten är avsedd att användas som diskussionsunderlag i vårt arbete med att utveckla nya pedagogiska metoder.

Ett huvudtema i rapporten är integration. Vi vill utröna hur vi genom vår utbildning, där elever från olika kulturer möts, kan bidra till att Sverige blir ett integrerat land, det vill säga ett land där människor med olika kulturella och etniska identiteter lever i fredlig gemenskap och alla känner sig delaktiga.

Begreppet integration har dock flera betydelser. I undervisningssammanhang kan integration innebära att man väver ihop olika ämnen eller att man kombinerar teoretisk kunskap med praktiskt arbete. Också den aspekten av integration är något som Crebona strävar efter att förverkliga i sin utbildning. I föreliggande rapport kommer vi emellertid att enbart koncentrera oss på den kulturella integrationen. Förhoppningsvis kan vi i en senare rapport återkomma till våra metoder för pedagogisk integration.

Utredare har varit Elisabeth Lundqvist. Hon har haft hjälp av en referensgrupp, som från början bestod av projektledaren Uno Gustafson, VD för Crebona AB, och Olli Miekk-oja, VD för Crebona Utbildning AB, och svenskläraren Bo Thelin. Senare tillkom även utbildningschefen Kerstin Sjögren samt svenskläraren Ingrid Blomquist.

Vi har erhållit medel för utredningsarbetet från Arbetsmarknads- och Utbildningsförvaltningen i Stockholm.

 

Stockholm i februari 1999

 

Uno Gustafson
VD Crebona AB

 

Olli Miekk-oja VD
Crebona Utbildning AB

 

HEM

INNEHÅLL

NÄSTA