Källor och litteratur

 

Almquist, Jan Eric, "Tvenne förut otryckta juridiska skrifter av Olavus Petri", Lychnos 1937, s. 130-136.

Bergendoff, Conrad, Olavus Petri and the Ecclesiastical Transformation in Sweden 1521-1552: A Study in the Swedish Reformation (1928; Philadelphia, 1965).

Billing, Einar, Luthers lära om staten (1900), 2:a bearbetade och utvidgade upplagan, utgiven av Gösta Wrede (u.o., 1971).

Bring, Ragnar, Luther, stat och kyrka: Luthers syn på de två "rikena" eller "regementena" (Stockholm, 1979).

Carlsson, Sten & Rosén, Jerker, Svensk historia 1: Tiden före 1718 (1962), 4:e uppl., omarbetad (Lund, 1978).

Gardemeister, Christer, Den suveräne Guden: En studie i Olavus Petris teologi, Akad. avh. (Lund, 1989).

Gierke, Otto, Political Theories of the Middle Age (1900; Boston 1958).

Gyllene Äpplen: Svensk idéhistorisk läsebok 1, huvudred. Gunnar Broberg (Stockholm, 1991).

Helie, Paulus, Skrifter af Paulus Helie, I-VII, utgivna av Det danske sprog- og litteraturselskab (København, 1932-1948).

Hillerdal, Gunnar, "Luther och tysk evangelisk politik 1530: Till frågan om Luthers syn på rätten till motstånd mot kejsaren", Kyrkohistorisk Årsskrift 1955, s. 124-140.

Holmes, J. Derek & Bickers, Bernard W., A Short History of the Catholic Church (Tunbridge Wells, 1983).

Ingebrand, Sven, Olavus Petris reformatoriska åskådning, Akad. avh. (Uppsala, 1964).

International Encyclopedia of the Social Sciences, vol 11 (New York, 1968), artikeln "Natural law", s. 80-85.

Johannesson, Kurt, Gotisk renässans: Johannes och Olaus Magnus som politiker och historiker (Stockholm, 1982).

Kjöllerström, Sven, Guds och Sveriges lag under reformationstiden (Lund, 1957).

Lindroth, Sten, Svensk Lärdomshistoria: Medeltiden, Reformationstiden (Stockholm, 1975).

Magnus, Olaus, Historia om de nordiska folken, utg. Michaelisgillet 1909-1951, med kommentar av John Granlund, 2:a uppl. (Stockholm, 1976).

Microsoft (R) Encarta (Microsoft Corporation, 1994), artikeln "Canon law".

Murray, Robert, Olavus Petri (Stockholm, 1952).

Månsson, Peder, Skrifter på svenska, utg. Robert Geete, Samlingar utgifna af Svenska Fornskrift-Sällskapet (Stockholm 1913-15).

Nordlund, Karl, Den svenska reformationstidens allmänna statsrättsliga idéer, Akad. avh. (Stockholm, 1900).

Ny illustrerad svensk litteraturhistoria 1: Forntiden, Medeltiden, Vasatiden, huvudred. E. N. Tigerstedt (Stockholm, 1955).

Nyman, Magnus, "En karmelits svar till Gustav Vasa", Signum 6/93, s. 183-186.

Nyman, Magnus, "Förlorarnas historia", Lychnos 1994, s. 9-45.

Olaus Petri: Skrifter i urval, med inledning och kommentar av Gunnar T. Westin (Stockholm, 1968).

Olaus Petri - den mångsidige svenske reformatorn: nio föredrag om Olaus Petri, utg. Carl F. Hallencreutz & Sven-Ola Lindeberg (Uppsala, 1994).

Olavus Petri i tal och skrift, valda stycken utgivna av Lydia Wahlström (Stockholm, 1925).

Olsson, Gunnar, Stat och kyrka i Sverige vid medeltidens slut, Akad. avh. (Göteborg, 1947).

Petri, Olaus, Samlade Skrifter, I-IV, utgivna under redaktion av Bengt Hesselman, med litteraturhistoriska inledningar av Knut B. Westman (Uppsala, 1914-1917).

Petri, Olaus, En liten ingång i lagboken och Glossarium Juris, utgivna och kommenterade av J. E. Almquist i Lychnos 1937, s. 137 ff.

Reinholdsson, Peter, "En förlorad historia", Scandia 1996:1, s. 5-23.

Roberts, Michael, Gustav Vasa (1968), sv. övers. (Stockholm, 1970).

Rosén, Jerker, 1500- och 1600-talens historia (Stockholm, 1972).

Rohtlieb, Curt, "Olavus Petris statsrättsliga idéer", Statsvetenskaplig tidskrift 1950, s. 379-401; 1951, s. 41-61.

Sabine, George H., A History of Political Theory (1937), 4:th ed. revised by Thomas L. Thorson (Fort Worth, 1973).

Sandblad, Henrik, De eskatologiska föreställningarna i Sverige under reformation och motreformation, Akad. avh. (Uppsala, 1942).

Schück, Henrik, Olavus Petri (1893), 4:e uppl. (Stockholm, 1922).

Schück, Herman, Ecclesia Lincopensis: Studier om Linköpingskyrkan under medeltiden och Gustav Vasa, Akad. avh. (Stockholm, 1959).

Sigmund, Paul E., Natural law in Political Thought (Cambridge, Mass., 1971).

Skinner, Quentin, The Foundations of Modern Political Thought, II: The Age of Reformation (1978; Cambridge, 1994).

Stolt, Bengt, Svenska biskopsvigningar: från reformationen till våra dagar (Stockholm, 1972).

Stolt, Birgit, "Olaus Petri och Martin Luther", i: Olaus Petri - den mångsidige svenske reformatorn: nio föredrag om Olaus Petri, s. 61-86.

Strömberg-Back, Kerstin, Lagen, rätten, läran: Politisk och kyrklig idédebatt i Sverige under Johan III:s tid, Akad. avh. (Lund, 1963).

Den svenska historien 2: Medeltid 1319-1520, Rosén, Jerker, m. fl., (Stockholm, 1966).

Den svenska historien 3: Vasatiden 1520-1611, Carlsson, Sten & Rosén, Jerker, m. fl., (Stockholm, 1966).

Thomas av Aquino, Summa Theologica, svensk översättning av I-II, q. 91 (om de olika typerna av lagar) i: Politiska åskådningar: Klassiska texter i urval av Svante Hansson (Stockholm, 1978), s. 33-40.

Törnvall, Gustaf, Andligt och världsligt regemente hos Luther: Studier i Luthers världs- och samhällsbild, Akad. avh. (Stockholm, 1940).

Westin, Gunnar T., Historieskrivaren Olaus Petri, Akad. avh. (Lund, 1946).

Westman, Knut B., Reformationens genombrottsår i Sverige, Akad. avh. (Uppsala, 1918).

Åberg, Alf, "Den katolska kyrkans historia i Sverige", i: Catharina B. Broomé, Katolicismen: Kyrkan, Läran, Missionen (1975), 3:e uppl., omarbetad (Uppsala, 1984), s. 196 ff.

Åberg, Alf, Vår svenska historia (1978; Stockholm, 1993).

 

Förkortningar:

OP = Olaus Petri, Samlade Skrifter, I-IV.

 

Bibelcitat på modern svenska är hämtade ur:

Svenska Bibelsällskapets varsamma språkliga revision av 1917 års översättning av Gamla testamentet.

Bibelkommissionens översättning av Nya testamentet 1981.

HEM

INNEHÅLL