BAKGRUND

 

Innan intervjuerna med de somaliska kvinnorna redovisas, kan det vara lämpligt att ge en liten bakgrund. Fyra olika områden skall behandlas: Somalias historia, den somaliska invandringen till Sverige, begreppet integration samt Crebonas utbildning i Rinkeby (Möllan).

 

Somalias historia

Det territorium som idag utgör Somalia blev under 1800-talet delat mellan europeiska kolonialmakter: Storbrittanien kontrollerade den norra delen och Italien den södra. Innan dess hade Somalia inte varit ett sammanhållet land, områdets invånare uppfattade sig knappast som tillhörande samma nation. Under åren av kolonialt styre växte dock en känsla av nationell gemenskap fram bland somalierna, och när självständigheten erhölls 1960 bildade de två kolonialdelarna en gemensam stat, Republiken Somalia.

Karta Afrika

Somalia ligger i det område i Afrika som kallas Afrikas horn.
Huvudstaden heter Mogadishu.

 

Somalia skiljer sig från andra afrikanska länder genom att befolkningen är nästan helt enhetlig i etniskt avseende: i stort sett alla landet invånare är somalier och talar somaliska. Förutom de cirka 8 miljoner som är bosatta i Somalia finns det somaliska minoriteter i grannländerna Etiopien, Kenya och Djibouti.

Det föreligger dessutom religiös enhetlighet: praktiskt taget alla somalier är muslimer. Det som splittrar befolkningen är klansystemet. Det finns sex klanfamiljer, och varje sådan familj består i sin tur av en rad klaner.

 

Det somaliska klansystemet

Det finns sex klanfamiljer (stora bokstäver), som i sin tur består av en rad klaner (mindre bokstäver). Bilden visar endast en liten del av alla existerande klaner.
Källa: Statens Invandrarverk,
Somalier: Grundinformation, s. 10.

 

Efter självständigheten 1960 försökte man att i Somalia skapa ett fungerande politiskt system, men korruption och ett fragmenterat partiväsen lade hinder i vägen. Landet gick mot allt större kaos, och detta resulterade slutligen i en militärkupp 1969. Ledare för militärdiktaturen blev Siad Barre. Han började efter en tid att använda sig av marxistisk terminologi, och under 1970-talet utvecklades en omfattande statlig kontrollapparat, med syfte att inpränta marxism-leninismens läror hos medborgarna.

Militärregimen strävade efter att avskaffa det gamla klantänkandet: det blev förbjudet att nämna klannamn eller att efterfråga någons klantillhörighet. Men president Siad Barre visste att utnyttja klanmotsättningarna, i enlighet med den klassiska metoden att härska genom att söndra. Själv fick han det viktigaste stödet från tre klaner inom den egna klanfamiljen Darod. Alla viktiga poster besattes med medlemmar ur denna grupp.

Motståndet mot regimen växte alltmer, och 1989 utbröt massdemonstrationer i huvudstaden Mogadishu. Dessa slogs brutalt ned. Men också väpnade motståndrörelser organiserade sig, och vid nyåret 1990-91 inleddes en offensiv mot Mogadishu. Siad Barre flydde, hans diktaturtid var till ända, och många somalier trodde att bättre tider nu var att vänta. Men strax utbröt motsättningar mellan två klanfamiljer: Hawiyes trupper hotade att döda alla som tillhörde Darod, den forna presidentens klanfamilj, och Darods medlemmar nödgades att fly.

I stället för en blodig diktatur hamnade Somalia alltså i ett ännu blodigare inbördeskrig. Situationen förvärrades dessutom av att landet drabbades av en svältkatastrof 1992, där hundratusentals människor hungrade ihjäl. Flertalet av de somalier som nu befinner sig i Sverige har förlorat familj och vänner i kriget och svältkatastrofen.

Somalia är numera ett land i kaos. Statsapparaten har helt brutit samman på grund av inbördeskriget, och anarki råder.

 

Den somaliska invandringen till Sverige

På grund av den politiska oron, inbördeskriget och svältkatastrofen i Somalia har många somalier tvingats lämna sitt land. Totalt har mer än en miljon somalier flytt, och av dem befinner sig 12 000 i Sverige. De flesta anlände i början av 1990-talet.

 

Asylsökande från Somalia

Beviljade uppehållstillstånd till somalier

År

Antal

År

Flyktingar

Anhöriga

Totalt

1988

109

1988

79

37

116

1989

865

1989

358

70

428

1990

2391

1990

542

249

791

1991

1355

1991

1954

474

2428

1992

2699

1992

1420

905

2325

1993

738

1993

654

1308

1962

1994

934

1994

2046

1157

3203

1995

869

1995

159

1404

1563

1996

434

1996

205

965

1170

1997

364

1997

133

920

1053

Kommentar: Att antalet asylsökande inte är detsamma som antalet som har beviljats uppehållstillstånd har flera orsaker. Det är endast flyktingar - inte nära anhöriga - som söker asyl, och inte alla som söker asyl erhåller uppehållstillstånd. Vidare kan det ta några år innan en asylsökande beviljas uppehållstillstånd. Dessutom kan det i den högra tabellen även ingå somalier som har varit bosatta i Etiopien.

Källa: Statens Invandrarverk

 

Om man till de 12 000 invandrade somalierna lägger till de 2 400 personer som är födda i Sverige men har somaliskt medborgarskap, blir det totala antalet somalier i Sverige drygt 14 400. (Ibland anges det emellertid att det finns 15 000 - 18 000; den siffran kommer man fram till om man medräknar somalier som har varit bosatta i Etiopien). Fördelningen är ganska jämn mellan män och kvinnor, dock är antalet män något större.

 

Somalier i Sverige 31 december 1997 efter födelseland, medborgarskapsland och kön

Födelseland

Medborgarskap

Män

Kvinnor

Totalt

Somalia

Sverige

943

638

1581

Somalia

Ej Sverige

5588

4843

10431

Sverige

Somalia

1254

1153

2407

Totalt

7785

6634

14419

Källa: Statistiska Centralbyrån, Befolkningsstatistik, del 3 (1997), tabell 2.7

 

Somalierna i Sverige är en ung folkgrupp, eftersom det är få äldre somalier som har invandrat. Drygt 70% är under 30 år, och endast 4% är över 50 år. De flesta är således i den ålder då familjebildning ännu inte har påbörjats eller ganska nyligen har skett. Det innebär att många barn med somalisk bakgrund kommer att växa upp i Sverige.

 

Somalier i Sverige 31 december 1997
efter ålder och kön

Ålder

Män

Kvinnor

Totalt

0-3

979

896

1875

4-6

424

401

825

7-9

493

438

931

10-12

590

426

1016

13-15

533

388

921

16-19

539

427

966

20-24

1162

871

2033

25-29

729

951

1680

30-34

949

769

1718

35-39

636

412

1048

40-44

368

171

539

45-49

183

96

279

50-54

70

66

136

55-59

56

75

131

60-64

29

68

97

65-69

25

95

120

70-

20

84

104

Totalt

7785

6634

14419

Källa: Statistiska Centralbyrån, Befolkningsstatistik, del 3 (1997), tabell 2.7

 

Ungefär en fjärdedel av somalierna är bosatta i Stockholm: 1997 fanns det i Stockholms stad 3 773 personer med somalisk bakgrund (somaliska medborgare eller svenska medborgare födda i Somalia). 2 033 var män och 1 740 var kvinnor. De utgör därmed den näst största eller största gruppen bland de afrikanska invandrarna i Stockholm (den andra stora gruppen är etioperna). Den övervägande delen bor i stadsdelarna Rinkeby och Spånga -Tensta, men också i Kista, Skärholmen och Vantör finns många somalier.

 

Somalier i Stockholm 1997

Stadsdel

Män

Kvinnor

Totalt

Rinkeby

616

595

1211

Spånga-Tensta

650

519

1169

Kista

229

190

419

Skärholmen

109

110

219

Vantör

97

84

181

Hässelby

70

48

118

Farsta

53

37

90

Liljeholmen

27

23

50

Enskede

28

21

49

Årsta

22

22

44

Söderled

16

18

24

Älvsjö

15

15

30

Hägersten

15

11

26

Skarpnäck

16

7

23

Vällingby

9

12

21

Bromma

14

5

19

Katarina-Sofia

10

4

14

Maria-Gamla Stan

9

4

13

Hammarby

9

4

13

Kungsholmen

6

4

10

Östermalm

6

2

8

Norrmalm

3

3

6

Västerled

3

2

5

Hornstull

1

0

1

Totalt

2033

1740

3773

Källa: Utrednings- och statistikkontoret, Stockholms stad

 

Integration

Ordet integration används ofta av politiker: man talar om att invandrare skall integreras i det svenska samhället, det finns en integrationsminister och ett integrationsverk och det har utarbetats kommunala integrationsprogram. Begreppet integration har dock inte någon entydig betydelse, och det är därför nödvändigt att ange vad man menar med ordet när man använder det i en utredning.

I Svensk Ordbok definieras integration som "sammansmältning av olikartade delar till en helhet". Detta är grundbetydelsen, och integration kan då gälla allt från integration av svenska och historia i skolundervisningen till Europas ekonomiska integration. Begreppet måste därför här specificeras mer, så att det täcker enbart det område som denna rapport behandlar, nämligen etniska och kulturella förhållanden.

I Nationalencyklopedin anges följande:

I studier av internationell migration och etniska relationer används integration särskilt för att beteckna de sociala processer genom vilka minoriteter, t. ex. invandrade etniska grupper, slussas in i och blir delaktiga av det nya samhälle de flyttar till. Det kan gälla deras arbets- och bostadsmarknad eller deras sociala, kulturella och politiska liv.

Nationalencyklopedins beskrivning av vad integration innebär svarar delvis mot det som vi i denna rapport avser med begreppet, nämligen processen där invandrare blir delaktiga i det svenska samhället. Men integration innebär inte enbart att invandrarna skall anpassas till svenska förhållanden - i så fall är det knappast fråga om integration utan snarare om assimilation. Integration handlar också om att svenskar skall tolerera att leva sida vid sida med människor som har en annan kultur och religion.

Stockholms stad fastställde 1997 ett integrationsprogram. I detta konstateras att begreppet integration kan tolkas på olika vis, och man definierar därför vad man i programmet menar när man använder de tre orden integration, segregation och assimilation.

Assimilation anges betyda att flyktingar och invandrare "på ett ensidigt och artificiellt sätt tvingas anpassa sig till den dominerande majoritetskulturen". En sådan politik skulle, enligt Stockholms stad, innebära att "vi frånsvär oss möjligheten att berika och utveckla det svenska samhället och den svenska kulturen, som i så hög grad är en produkt av många århundradens influenser från en mängd olika kulturer, livsåskådningar och erfarenheter."

Stockholm stad tar därför avstånd från assimilation. Det man i stället förespråkar är integration, som anges betyda följande:

Integration innebär att alla medborgare känner ansvar för, samhörighet med och delaktighet i samhällsgemenskapen. Integration innebär jämlikhet mellan människor, att det finns fungerande kommunikation, samförstånd och respekt mellan människor med olika social och etnisk bakgrund.

Denna definition av integration överensstämmer med det som vi i denna rapport menar med ordet: att alla i samhället - svenskar såväl som invandrare - kan samarbeta och leva fredligt sida vid sida, med respekt för varandras olikheter.

Även i regeringens proposition Sverige, framtiden och mångfalden - från invandrarpolitik till integrationspolitik understryks att integration är en ömsesidig process som omfattar hela samhället och inte en process som innebär att invandrarna ensidigt anpassar sig. Regeringen menar också att integrationsprocessen kräver öppenhet, tolerans och respekt för olika sätt att leva och tänka samt "oräddhet och en önskan från alla att vilja och våga möta det annorlunda och det främmande."

Värt att notera är att den ursprungliga betydelsen av ordet integration innebär att det är helheten (i vårt fall det svenska samhället) som kan vara mer eller mindre integrerad. Det har dock skett en betydelseglidning, som innebär att man ofta formulerar sig på så vis att det är den enskilda delen (i vårt fall individen) som skall bli integrerad. Man säger till exempel att vissa invandrare inte är integrerade i samhället. Några författare anser att denna användning av ordet är felaktig, men den har ändock blivit mycket vanlig. Den förekommer till exempel i regeringens ovannämnda proposition.

 

Utbildningen i Möllan

Crebona har sedan 1994 haft i uppdrag av Utbildningsförvaltningen i Stockholm med föregångare att bedriva vuxenutbildning för arbetslösa. Under 1998 anordnade företaget en sådan utbildning på två ställen i Stockholm.

Den ena platsen är Rinkeby Arbetscentrum, som Crebona driver i samarbete med Rinkeby statsdelsnämnd och länsarbetsnämnden. Deltagarna får där kombinera de teoetiska studier, som Crebona erbjuder, med praktiskt arbete, som handleds av kommunalt anställda arbetsledare. Det finns en rad olika verkstäder, till exempel textil, snickeri, måleri och möbelrenovering. Trots namnet är lokalerna belägna i Solna; alla elever kommer dock från Rinkeby.

Den andra platsen där Crebona bedriver utbildning kallas Möllan. Lokalerna är belägna i Rinkeby, och deltagarna kommer från både Rinkeby och andra stadsdelar.

Även i Möllan finns en strävan att kombinera studier med praktiskt arbete, men här är det Crebona som ansvarar för all verksamhet. Arbetsträningen kan därmed i högre grad än vid Rinkeby Arbetscentrum kopplas till studierna; meningen är att eleverna skall få praktisk övning i att använda de kunskaper som förvärvats under lektionerna. Det kan till exempel röra sig om att arbeta med dataregistrering och inscanning av bilder och dokument. Det kan också handla om att bemanna receptionen och telefonväxeln, hjälpa till i administrationen eller att skriva artiklar till elevtidningen.

Elevintagningen till Möllan sker kontinuerligt, vilket innebär att man kan påbörja sina studier när som helst under läsåret. En nyanländ elev börjar med att delta i en 11 veckors orienteringskurs, där han eller hon bland annat får undervisning i grundläggande datakunskap.

Därefter finns det möjlighet att kombinera olika halvtidsblock, som i sin tur består av olika kurser. Under höstterminen 1998, då intervjuerna gjordes för denna rapport, erbjöds följande halvtidsblock: Arbeta med datorn, Data och dokument, Svenska och kommunikation, Engelska i arbetslivet samt Praktisk ekonomi. All undervisning finansierades inom Kunskapslyftet.

Majoriteten av eleverna i Möllan är invandrare: i november 1998 hade nästan 90% av skolans totalt 232 elever ett annat hemspråk än svenska. Den största invandrargruppen var somalierna; de utgjorde 64% av eleverna.

Det är fler män än kvinnor bland deltagarna: i november 1998 var andelen män 76%. Snedfördelningen var markant i den somaliska gruppen, där endast 25 stycken av de 149 inskrivna var kvinnor. Det innebär att denna grupp bestod av 17% kvinnor och 83% män.

 

Elever i Möllan (1 november 1998)
Fördelade efter hemspråk och kön

Antal

Män

Kvinnor

Totalt

Svenska

14

12

26

Somaliska

124

25

149

Arabiska

7

4

11

Kurdiska

2

0

2

Övr. europ.

9

5

14

Övr. utomeurop.

7

5

12

Ingen uppgift

14

4

18

Totalt

177

55

232

Procent

Män

Kvinnor

Totalt

Svenska

6,0

5,2

11,2

Somaliska

53,4

10,8

64,2

Arabiska

3,0

1,7

4,7

Kurdiska

0,9

0,0

0,9

Övr. europ.

3,9

2,2

6,0

Övr. utomeurop.

3,0

2,2

5,2

Ingen uppgift

6,0

1,7

7,8

Totalt

76,3

23,7

100,0

HEM

INNEHÅLL

NÄSTA