Källor och litteratur

 

Adam av Bremen: Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, översatt av Emanuel Svenberg, kommenterad av C. F. Hallencreutz, K. Johannesson, T. Nyberg, A. Piltz (1984; Stockholm, 1985).

Albrektson, Bertil & Ringgren, Helmer, En bok om Gamla testamentet (1969; Malmö, 1979).

Arnoldsson, Sverker, Ericus Olai och periodindelningen i Sveriges historia (Göteborg, 1953).

Bibeln (Svenska Bibelsällskapets varsamma språkliga revision av 1917 års översättning av Gamla testamentet; Bibelkommissionens översättning av Nya testamentet 1981).

Den heliga Birgitta, Himmelska Uppenbarelser, sv. övers. av Tryggve Lundén, band 4 (Malmö, 1959).

Boken om Ansgar (Stockholm, 1986).

Breisach, Ernst, Historiography: Ancient, Medieval & Modern (1983; Chicago, 1994).

Brilioth, Yngve, Svenska kyrkans historia 2: Den senare medeltiden 1274-1521, utg. Hjalmar Holmquist & Hilding Pleijel (Stockholm, 1941).

Bring, Ragnar, Luther, stat och kyrka: Luthers syn på de två "rikena" eller "regementena" (Stockholm, 1979).

Broberg, Gunnar, "Olaus Magnus", SBL, band 28 (Stockholm, 1992-94), s. 136-141.

Brosché, Fredrik, Luther on predestination, Akad. avh. (Uppsala, 1978).

Carlsson, Gottfrid, "Engelbrekt som helgon", Kyrkohistorisk Årsskrift 1920/21, s. 236-243.

Carlsson, Gottfrid, "En historisk uppsats av Olavus Petri från 1530-talets början", Historisk Tidskrift 1925, s. 49-59.

Cavallin, Lars, Katolska kyrkan i världen av i dag (Stockholm, 1981).

Cicero, De oratore, med engelsk parallelltext, övers. E. W. Sutton, The Loab Classical Library (1942; Cambridge, 1988).

Dahlbäck, Göran, I medeltidens Stockholm (Stockholm, 1987).

Engelbrektskrönikan, redigering, inledning och kommentar av Sven-Bertil Jansson (Stockholm, 1994).

Erikskrönikan, redigering, inledning och kommentar av Sven-Bertil Jansson (Stockholm, 1985).

Ferm, Olle, "När och för vem skrev Ericus Olai sin Chronica regni Gothorum?", Lychnos 1993, s. 151-167.

Gardemeister, Christer, Den suveräne Guden: En studie i Olavus Petris teologi, Akad. avh. (Lund, 1989).

Gerhardsson, Birger (utg.), En bok om Nya testamentet (1969; Malmö, 1982).

Gyllene Äpplen: Svensk idéhistorisk läsebok, del 1, huvudred. Gunnar Broberg (1991; Stockholm, 1995).

Hallencreutz, Carl Fredrik, "Reformatorn Olaus Petri som missionshistoriker", Kyrkohistorisk Årsskrift 1983, s. 11-20.

Hartfelder, Karl, Philipp Melanchthon als Praeceptor Germaniae (1889; Nieuwkoop, 1972).

Headley, John M., Luthers View of Church History (New Haven, 1963).

Helie, Paulus, Svar til Kong Gøstaff (1528) i: Skrifter af Paulus Helie, utgivna av Det danske sprog- og litteraturselskab (København, 1932-1948), band II, s. 117-332.

Holmquist, Hjalmar, Svenska kyrkans historia 3: Reformationstidevarvet 1521-1611, utg. Hjalmar Holmquist & Hilding Pleijel (Stockholm, 1933).

Hoogland, Morten P., Olaus Petri: liv och författarskap, en studiebok utgiven av Sveriges Kyrkliga Studieförbund (Örebro, 1993).

Hägglund, Bengt, Teologins historia: En dogmhistorisk översikt (Lund, 1966).

The Impact of Humanism on Western Europe, eds. Anthony Goodman & Angus MacKay (London, 1990).

Ingebrand, Sven, Olavus Petris reformatoriska åskådning, Akad. avh. (Uppsala, 1964).

Ingebrand, Sven, "Olavus Petri - reformatorn", i: Olaus Petri - den mångsidige svenske reformatorn (Uppsala, 1994), s. 13-30.

Inger, Göran, "Olaus Petri i rättshistoriens ljus", i: Olaus Petri - den mångsidige svenske reformatorn (Uppsala, 1994), s. 169-182.

Johannesson, Kurt, Saxo Grammaticus: Komposition och världsbild i Gesta Danorum (Stockholm, 1978).

Johannesson, Kurt, Gotisk renässans: Johannes och Olaus Magnus som politiker och historiker (Stockholm, 1982).

Johannesson, Kurt, "Adam och hednatemplet i Uppsala", i: Adam av Bremen (1984; Stockholm, 1985), s. 379-407.

Johannesson, Kurt, "Ordets stridsmän under Gustav Vasa", i: Den svenska litteraturen: Från forntid till frihetstid, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc (Stockholm, 1987), s. 140-158.

Katolska Kyrkans Katekes (1992) sv. övers. (Vejbystrand, 1996).

Konung Gustaf den förstes registratur, band 6 och 24 (Stockholm, 1875, 1906).

Kristeller, Paul Oskar, Renaissance thought I-II (New York, 1961, 1965).

Kristeller, Paul Oskar, Renaissance thought and its sources, ed. Michael Mooney (New York, 1979).

Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid (KLNM), band I-XXII (Malmö, 1956-1978).

Kumlien, Kjell, Clios väg: Historisk forskning och historieskrivning genom tiderna (Stockholm, 1966).

Kumlien, Kjell, Historieskrivning och kungadöme i svensk medeltid (Stockholm, 1979).

Kyrkohistorisk Årsskrift 1909, Meddelanden och aktstycken, s. 54-84: "Handlingar från rättegången med Olaus Petri och Laurentius Andreæ i Örebro 1539-40".

Langlet, Valdemar, Bevingade ord och slagord 1: Citat från främmande språk (Stockholm, 1925).

Lindberg, Bo, "humanism", Nationalencyklopedin, band 9 (Höganäs, 1992).

Lindkvist, Thomas, "Sverige: Historia", Nationalencyklopedin, band 17 (Höganäs, 1995), s. 526-527.

Lindroth, Sten, "Johannes Magnus", SBL, band 20 (Stockholm, 1973), s. 220-226.

Lindroth, Sten, Svensk lärdomshistoria: Medeltiden/reformationstiden (1975; Stockholm, 1997).

Lohse, Bernhard, Martin Luther: Eine Einführung in sein Leben und sein Werk (München, 1981).

Lundén, Tryggve, Sveriges missionärer, helgon och kyrkogrundare: en bok om Sveriges kristnande (Storuman, 1983).

Lundqvist, Elisabeth, Mäster Olof och överhetens svärd: En analys av Olaus Petris politiska idéer, C-uppsats i idéhistoria (Stockholms Universitet, VT 1997).

Luther, Martin, Om den trälbundna viljan (Stockholm, 1964), sv. övers. av De servo arbitrio (1525).

Lönnroth, Erik, "Ericus Olai som politiker", Kungl. Humanistiska Vetenskaps-samfundets i Uppsala Årsbok 1952, s. 149-171.

Machiavelli, Niccolò, Fursten (1958; Stockholm, 1997), sv. övers. av Il Principe (skriven 1513, tryckt 1532).

Magnus, Olaus, Historia om de nordiska folken, sv. övers. av Historia de gentibus septentrionalibus (1555), utgiven av Michaelisgillet 1909-1925, med kommentar av John Granlund 1951 (Stockholm, 1909-1951).

Matheson, Peter, "Humanism and Reform Movements", i: The Impact of Humanism on Western Europe, eds. Anthony Goodman & Angus MacKay (London, 1990), s. 23-42.

Maurer, Wilhelm, Der junge Melanchthon zwischen Humanismus und Reformation, I-II (Göttingen 1967-1969).

Medeltidens ABC, utg. Statens historiska museum (Stockholm, 1985).

Melanchthon, Philipp, "Vorrede zu Cuspinians Chronik" (1541), i: Robert Stupperich, Der unbekannte Melanchthon (Stuttgart, 1961), s. 183-191.

Murray, Robert, Olavus Petri (Stockholm, 1952).

Nationalencyklopedin, band 9, 17 (Höganäs, 1992, 1995).

Nauert, Charles G. Jr., Humanism and the Culture of Renaissance Europe (Cambridge, 1995).

The New Jerome Biblical Commentary, eds. Brown, Raymond E., Fitzmyer, Joseph A. & Murphy, Roland E. (1968; London, 1993).

Nordin, Svante, Filosofins historia (Lund, 1995).

Nordström, Johan, Johannes Magnus och den götiska romantiken, Akademiska föreläsningar 1929 utgivna av Michaelisgillet (Stockholm, 1975).

Ny illustrerad svensk litteraturhistoria 1: Forntiden, Medeltiden, Vasatiden, huvudred. E. N. Tigerstedt (Stockholm, 1955).

Nyberg, Tore, "Stad, skrift och stift: Några historiska inledningsfrågor", i: Adam av Bremen (1984; Stockholm, 1985), s. 295-339.

Nygren, Ernst, "Ericus Olai", SBL, band 14 (Stockholm, 1953), s. 216-242.

Nyman, Magnus, "En karmelits svar till Gustav Vasa", Signum 6/93, s. 183-186.

Nyman, Magnus, "Förlorarnas historia", Lychnos 1994, s. 9-45.

Nyman, Magnus, Förlorarnas historia: Katolskt liv i Sverige från Gustav Vasa till drottning Kristina (Uppsala, 1997).

Nyrin-Heuman, Ella, Källkritiska, textkritiska och språkliga studier till Ericus Olai: Chronica Gothorum, Akad. avh. (Lund, 1944).

När hände vad i Nordens historia, red. Sven Rosborn & Folke Schimanski (Lund, 1996).

Olai, Ericus, Chronica regni Gothorum, I: Textkritische Ausgabe von Ella Heuman & Jan Öberg (Stockholm, 1993); II: Prolegomena und Indizes herausgegeben von Jan Öberg (Stockholm, 1995).

Olaus Petri - den mångsidige svenske reformatorn: Nio föredrag om Olaus Petri, utg. Carl F. Hallencreutz & Sven-Ola Lindeberg (Uppsala, 1994).

Olsson, Birger, "Olaus Petri som bibelöversättare", i: Olaus Petri - den mångsidige svenske reformatorn (Uppsala, 1994), s. 87-110.

Petri, Olaus, Olavus Petri Samlade Skrifter, I-IV, utgivna under redaktion av Bengt Hesselman, med litteraturhistoriska inledningar av Knut B. Westman (Uppsala, 1914-1917). Vissa av texterna i Samlade Skrifter finns på Internet (Projekt Runeberg, Linköpings Universitet): http://www.lysator.liu.se/runeberg/opetri.

Petri, Olaus, Olavus Petri i tal och skrift, valda stycken utgivna av Lydia Wahlström (Stockholm, 1925).

Petri, Olaus, En liten ingång i lagboken och Glossarium Juris, utgivna och kommenterade av J. E. Almquist i Lychnos 1937, s. 130-146.

Petri, Olaus, Olaus Petri: Skrifter i urval, med inledning och kommentar av Gunnar T. Westin (Stockholm, 1968).

Petri, Olaus, Självbiografiska anteckningar, översättning från latin av Per Larsson (Örebro, 1993).

Petri, Olaus, Undervisning om människans ärliga skapelse, fall och upprättelse, utgiven av Elsa Härenstam (Örebro, 1995).

Piltz, Anders, "Adam, Bibeln och auctores: En studie i litterär teknik", i: Adam av Bremen (1984; Stockholm, 1985), s. 341-353.

Piltz, Anders, "Medeltidskyrkans genrer", i: Den svenska litteraturen: Från forntid till frihetstid, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc (Stockholm, 1987), s. 57-92.

Piltz, Anders, Mellan ängel och best (1991; Stockholm 1993).

Piltz, Anders, "Medeltiden: den stadiga och den ostadiga världen", i: Gyllene Äpplen: Svensk idéhistorisk läsebok, del 1 (1991; Stockholm, 1995), s 75-82.

Rice, Eugene F., Jr. & Grafton, Anthony, The Foundations of Early Modern Europe, 1460-1559 (1970; New York, 1994).

Roberts, Michael, Gustav Vasa (1968), sv. övers. (Stockholm, 1970).

Röster från svensk medeltid: Latinska texter i original och översättning, red. Hans Aili, Olle Ferm, Helmer Gustavsson (Stockholm, 1990).

Sabine, George H., A History of Political Theory (1937), 4:th ed. revised by Thomas L. Thorson (Fort Worth, 1973).

Sandblad, Henrik, De eskatologiska föreställningarna i Sverige under reformation och motreformation, Akad. avh. (Uppsala, 1942).

Scheible, Heinz, Melanchthon: eine Biographie (München, 1997).

Schück, Henrik, Svensk Literaturhistoria, band 1: Medeltiden och reformationen (Stockholm, 1890).

Schück, Henrik, Olavus Petri (1893; Stockholm, 1911).

Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi, I-III (Uppsala, 1818-1876).

Sjödin, Lars, "Tillkomsten av Olaus Petri krönika", Historisk Tidskrift 1921, s. 48-68.

Skinner, Quentin, The foundations of modern political thought, I-II (1978; Cambridge, 1994).

Smalley, Beryl, Historians in the Middle Ages (London, 1974).

Southgate, Beverley, History: What & Why? Ancient, Modern and Postmodern Perspectives (London, 1996).

Stavenow, Ludvig, Olaus Petri som historieskrifvare: några anmärkningar vid studiet af hans svenska krönika (Göteborg, 1898).

Stolt, Birgit, "Olaus Petri och Martin Luther: Vad säger översättningarna?", i: Olaus Petri - den mångsidige svenske reformatorn (Uppsala, 1994), s. 61-86.

Stolt, Birgit, "Ny forskning avlivar myterna om Melanchthon", understreckare iSvenska Dagbladet 1997-02-16.

Spitz, Lewis W., The religious Renaissance of the German Humanists (Cambridge, Mass., 1963).

Spitz, Lewis W., Luther and German Humanism (Aldershot, 1996).

Stupperich, Robert, Der unbekannte Melanchthon (Stuttgart, 1961).

Stupperich, Robert, "Melanchthon", Neue Deutsche Biographie, sechzehnter Band (Berlin, 1990).

Den svenska historien, huvudförfattare och granskare Sten Carlsson & Jerker Rosén (1966; Stockholm, 1978), band 1: Från stenålder till vikingatid; band 2: Från Birger Jarl till Kalmarunionen; band 3: Kyrka och riddarliv. Karl Knutsson och Sturetiden; band 4: Gustav Vasa. Riket formas.

Den svenska litteraturen: Från forntid till frihetstid, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc (Stockholm, 1987).

Svenska medeltidens rimkrönikor I-III (Stockholm, 1865-68), utg. G. E. Klemming, Samlingar utgivna av Svenska Fornskriftssällskapet (SFSS) 17:1-3. Erikskrönikan finns också i SFSS 68 (utg. Pipping, 1963). Det mesta av innehållet i dessa band (Erikskrönikan, Karlskrönikan och Sturekrönikan) finns på Internet (Språkbanken, Projekt Källtext, Göteborgs Universitet): http://spraakdata.gu.se/ktext.

Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia, I:1, utg. av Kongl. Riksarkivet (Stockholm, 1887).

Svenskt biografiskt lexikon, band 14, 20, 28 (Stockholm, 1953, 1973, 1992-94).

Söderwall, K. F., Ordbok öfver svenska medeltids-språket 1-3, Supplement 1-2 (Lund 1884-1918, 1953-1973). Finns även på Internet (Språkbanken, Göteborgs Universitet): http://spraakdata.gu.se/sdw.

Uppländska Konungsdomar, utg. Nils Edling (Uppsala, 1933).

Westin, Gunnar T., Historieskrivaren Olaus Petri: Svenska Krönikans källor och krönikeförfattarens metod, Akad. avh. (Lund, 1946).

Westin, Gunnar T., "'Ty det som sant är vill jag ju gärna skriva': Olaus Petri om historikerns problem och uppgift". Föreläsning vid Stockholms universitets doktorspromotion den 22 september 1978, i: Studier i äldre historia tillägnade Herman Schück (Stockholm, 1985), s. 181-193.

Westin, Gunnar T., "Olavus Petri", SBL, band 28 (Stockholm, 1992-94), s. 151-166.

Westin, Gunnar T., "Olaus Petri - mannen och historieskrivaren", i: Olaus Petri - den mångsidige svenske reformatorn (Uppsala, 1994), s. 31-60.

Westman, Knut B., Reformationens genombrottsår i Sverige, Akad. avh. (Uppsala, 1918).

Åberg, Alf, Vår svenska historia (1978; Stockholm, 1991).

 

Förkortningar:

EO = Ericus Olai, Chronica regni Gothorum

GR = Konung Gustaf den förstes registratur

KLNM = Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid

KÅ = Kyrkohistorisk Årsskrift

OPSS = Olaus Petri, Olavus Petri Samlade Skrifter

SBL = Svenskt biografiskt lexikon

SFSS = Skrifter utgivna av Svenska Fornskriftssällskapet

SRS = Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi

 

HEM

INNEHÅLL